Bạn chưa có tài khoản?
Một bản ghi TXT là gì ?

Một bản ghi TXT (văn bản) được sử dụng để tổ chức một số thông tin văn bản. Bạn có thể đặt hầu như bất kỳ văn bản miễn phí mà bạn muốn trong một bản ghi TXT.

Một bản ghi TXT có một tên máy để bạn có thể gán các văn bản miễn phí một khu vực tên máy / cụ thể. Việc sử dụng phổ biến nhất cho TXT hồ sơ là để lưu trữ SPF (người gửi khung chính sách) các hồ sơ và để ngăn chặn các email được giả mạo xuất hiện được gửi từ bạn.