Bạn chưa có tài khoản?
FQDN (Fully Qualified Domain Name) là gì ?

FQDN (fully qualified domain name) một địa chỉ tên miền toàn bộ, bao gồm cả tên máy chủ lưu trữ tên miền và tên miền cấp cao nhất.

Ví dụ khi nhập vào một máy chủ tên, bạn sẽ cần phải cung cấp một FQDN như ns1.digipowerdns.com. Về mặt kỹ thuật FQDN đòi hỏi một dấu chấm sau tên miền cấp (như ns1.digipowerdns.com) cho biết lĩnh vực trống ở cuối của địa chỉ.