Bạn chưa có tài khoản?
Hostname là gì ?

Tên máy bất kỳ tên nào được đặt bên trái của tên miền của bạn giải quyết đến một địa chỉ IP hoặc FQDN khác.

Ví dụ trong www.digipower.vn FQDN "www" tên máy chủ.

Từ tên máy được sử dụng bởi vì trên một mạng lưới địa phương, mỗi máy (host) thường được chỉ định một tên để làm cho nó dễ dàng nhận dạng. Cùng một nguyên tắc được áp dụng cho tên miền, tên được áp dụng để tiết kiệm cần phải ghi nhớ một địa chỉ IP.